Het leven zo veel mooier en gemakkelijker

Wat is laaggeletterdheid

Iemand is laaggeletterd als hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven en andere basisvaardigheden zoals rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterden zijn niet in staat geschreven informatie te gebruiken om goed te functioneren in de maatschappij, eigen doelen te bereiken en kennis ontwikkelingen en mogelijkheden te benutten.

In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met rekenen en taal. Ruim 2/3 van deze groep mensen is geboren in Nederland en meer dan de helft werkt, bijvoorbeeld in bedrijven zoals die van u. Vaak ervaren deze mensen gevoelens van schaamte waardoor ze voor iedereen verborgen houden dat ze moeite hebben met de taal of andere basisvaardigheden.

Mensen hebben moeite met het invullen van werkbriefjes, het aanvragen van verlof en het lezen van veiligheidsvoorschriften. Ze ervaren vaker stress en zijn vaker ziek. De problemen met taalvaardigheid hebben ook privé veel invloed, denk aan het voorlezen van je kinderen of het kijken van een film of serie met ondertiteling.

 

Wat kan ik er aan doen

Omdat mensen zich schamen zoeken ze niet zo gemakkelijk hulp. Dat is jammer, want er is heel veel mogelijk. Mensen kunnen bijscholing volgen zodat ze ook op latere leeftijd nog leren lezen, schrijven, rekenen of gebruik maken van de computer. Door met zijn allen mensen te stimuleren te leren lezen en schrijven en door het taboe rondom het onderwerp weg te halen kunnen we meer mensen bereiken.

Binnen uw bedrijf kunnen mensen werken die moeite hebben met taalvaardigheid. We hebben uw hulp  nodig bij het vinden van deze mensen. Ook is het mogelijk om incompany taaltrajecten voor uw medewerkers aan te bieden. Hiervoor is door de overheid subsidie beschikbaar gesteld binnen het programma Tel mee Met Taal. Bedrijven kunnen een taalakkoord sluiten en zo tweederde van de kosten van een opleidingstraject vergoed krijgen van de overheid.

Wilt u meer informatie over laaggeletterdheid of over het vinden van mensen in uw bedrijf? Wij kunnen u helpen, neem contact op met Lisanne Veraart van Stichting Lezen & Schrijven (lisanne@lezenenschrijven.nl) .

Als u meer informatie wilt over de subsidieregeling kunt u ook contact opnemen met het leerwerkloket en kijken op de website www.steunpuntbasisvaardigheden.nl

 

marcoHet verhaal van Marco

“Toen we op mijn werk meer moesten gaan schrijven, schrok ik daar zo van dat ik ontslag wilde nemen. Mijn chef heeft toen met mij naar een oplossing gezocht. De eerste keer dat ik naar school ging, was ik benieuwd wat voor dombo’s daar zouden zitten. Maar niets was minder waar. Het waren mensen zoals jij en ik. Ik voelde me direct op mijn gemak tussen mijn lotgenoten.

Ondertussen ga ik al drie jaar met veel plezier naar school. Het is gezellig. Je mag vijftig keer hetzelfde vragen. Je hoort geen zuchtje van de juffrouw. Het zijn trouwens geen juffrouwen, maar engelen. Zij zijn de reden dat ik naar school ga. Ik leer er zo veel!

Ik kan nu eindelijk mijn vrouw verrassen met een zelf geregeld uitje. En ik doe boodschappen met een boodschappenbriefje. Net als iedereen!

Ik ben trots op wat ik bereikt heb. Het heeft me zelfstandiger gemaakt, maar ik wil blijven leren. Graag zou ik een hoger diploma halen, en zo op mijn werk meer mogelijkheden krijgen. Ik merk dat het leven zo veel mooier en gemakkelijker is, omdat ik minder afhankelijk ben van anderen.“

Azc Hoge Woerd gaat niet door

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat de komst van het asielzoekerscentrum (azc) op het terrein Hoge Woerd niet doorgaat. De reden hiervoor is dat er op dit moment minder locaties nodig zijn omdat de instroom van asielzoekers is afgenomen.

 

De bouwwerkzaamheden op het terrein zijn gestopt. Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om het terrein terug te laten brengen in haar originele staat. De kabels en leidingen zijn namelijk niet geschikt voor eventuele woningbouw in de toekomst. De toegangsweg vanaf de Goudwerf blijft wel aanwezig. Ook onderzoekt het college, samen met de ondernemersvereniging, hoe het geplande wandelpad langs de Goudwerf vorm kan krijgen zodat het een functie krijgt voor bezoekers en werkenden op het bedrijventerrein. Vanuit de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen is hier al een aantal keren om gevraagd.

 

Financiële vergoeding

Een deel van de, door de gemeente gemaakte, kosten kan de gemeente Beuningen via een regeling terugvragen bij het COA. Hier worden de komende weken verdere afspraken over gemaakt. De bouwkosten zijn door het COA betaald. De aanpassingen van het terrein die nu moeten plaatsvinden, worden ook door het COA gefinancierd.

 

Schaderegeling

De gemeente was met omwonenden in overleg over een schaderegeling. Nu het azc niet doorgaat, wordt deze schaderegeling niet aan de gemeenteraad voorgelegd en dus niet ingevoerd.

 

Onderwijs en vrijwilligers

Op basisschool de Reuzepas zouden een azc-klas en een internationale schakelklas komen. De azc-klas gaat nu niet door. Over de toekomst van de internationale schakelklas wordt nog nagedacht. Onderzocht wordt welk deel van de voorbereidingskosten voor de azc-klas door het ministerie van OCW worden vergoed en welke kosten bij het COA worden gedeclareerd. Daarnaast stonden vrijwilligers klaar om te helpen. Hen is gevraagd om alsnog te helpen, maar dan bij de integratie van vergunninghouders in onze gemeente.

 

Gemengde gevoelens over besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft gemengde gevoelens over het besluit om het azc niet door te laten gaan, maar snapt ook de overwegingen van het COA. Het is een intensief jaar geweest. Een jaar waarin inwoners via verschillende wegen aanklopten met vragen en zorgen. Het college heeft respect voor de nette omgang die verschillende inwoners in dit proces hebben laten zien. Ook was er bereidheid van velen om in onze gemeente vluchtelingen op te vangen. Wij bedanken iedereen die bij dit proces betrokken is geweest.

 

De toekomst

Afgelopen jaren werden we in heel Europa geconfronteerd met grote stromen vluchtelingen. Mensen die huis en haard verlaten hebben, op de vlucht voor oorlog en geweld. Het aantal vluchtelingen is helaas niet afgenomen. Maar door Europese afspraken is de instroom in Nederland wel afgenomen. Maar, niemand kan in de toekomst kijken. Gezien de ontwikkelingen in Europa blijft het onzeker welke instroom van vluchtelingen Nederland in de komende periode kan verwachten.

 

Een plek waar iedereen welkom is

De gemeente Beuningen blijft bij haar standpunt dat onze gemeente een plek is waar iedereen welkom is. Mocht in de toekomst de vluchtelingenstroom naar Nederland weer toenemen, dan bekijken wij opnieuw wat op dat moment de opties zijn. Ook blijven we vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Want iedereen heeft recht op een veilige plek om te leven.

Opschoondag 17 maart j.l.

Dit artikel is geschreven door Linda Schravendeel, alvalcoach gemeente Beuninegen/DAR:

 

Afgelopen vrijdagmiddag was de opschoondag, waarbij we met twee bedrijven van de Schoenaker de langparkeerplaats hebben schoongemaakt. Er waren medewerkers aanwezig van Henri van de Bilt en Schellekens & Schellekens.

Hieronder treft u de foto van de opbrengst na pas 1 uur zwerfafval opruimen. Er lag erg veel zwerfafval, maar met de krachten gebundeld hebben we binnen 2 uur de hele langparkeerplaats zwerfafvalvrij gemaakt. Hierna hebben we nog taart gegeten en koffie en thee gedronken.

 

20170317_140504

Wij vonden het een hele positieve ervaring en waren blij verrast door het enthousiasme van de werknemers. Vanuit de gemeente gaat Mariëtte (van Oers (Beleids medewerkster Milieu)) graag in gesprek over het plaatsen van meerdere afvalbakken op de langparkeerplaats en het plaatsen van een afvalbak bij het bankje langs de vijver. De medewerkers die hebben meegeholpen hadden daar goede ideeën over. Volgend jaar doen we weer een oproep voor deelname aan de opschoondag. Dit keer wat vroeger, zodat bedrijven dit beter in kunnen plannen.

Verder willen we de bedrijven oproepen om de directe omgeving van het bedrijf schoon te houden. Misschien kunnen we overleggen wat hiervoor de beste aanpak is en hoe we de (buitenlandse) chauffeurs het beste kunnen benaderen. Voorlopig hopen we dat de schone langparkeersplaats de (buitenlandse) chauffeurs inspireert om deze ook schoon te houden.

Bedankt voor uw hulp bij het benaderen van de bedrijven. De wethouder van de gemeente Beuningen heeft de bedrijven nog bedankt in een twitter– en facebookbericht.

Azc Hoge Woerd gaat niet door

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Beuningen laten weten dat de komst van het asielzoekerscentrum (azc) op het terrein Hoge Woerd niet doorgaat. De reden hiervoor is dat er op dit moment minder locaties nodig zijn omdat de instroom van asielzoekers is afgenomen. Het COA gaat zorgvuldig om met gemeenschapsgeld en bouwt derhalve niet voor leegstand. De bouwwerkzaamheden op het terrein worden vandaag stopgezet. Op het terrein zou een azc komen voor maximaal 300 personen voor 10 jaar.

Instroom
Eind 2016 heeft het COA al besloten om vanwege de fors lagere instroom van asielzoekers de opvangcapaciteit landelijk gespreid met 30% af te schalen. Het COA heeft toen besloten om locaties die al in realisatie waren door te laten gaan. De lage instroom van asielzoekers heeft zich echter ook voortgezet in de eerste maanden van 2017. Naast de lagere instroom is de uitstroom van asielzoekers hoog omdat asielprocedures sneller worden doorlopen en vergunninghouders sneller doorstromen naar gemeenten. Gezien deze ontwikkelingen heeft het COA besloten het azc in Beuningen niet door te laten gaan.

Dank
Het COA bedankt de gemeente Beuningen voor de constructieve en prettige samenwerking in de afgelopen maanden. De huidige instroom maakt dat we flexibel moeten zijn en de opvangcapaciteit moeten verlagen.

Persbericht door: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

 

bron: https://www.beuningen.nl/Nieuwsarchief/Nieuwsarchief_2017/Nieuwsberichten_maart/Azc_Hoge_Woerd_in_Beuningen_gaat_niet_door

Bericht van de gemeente: Politieke Ideeënmarkt

Op woensdagavond 05 oktober organiseert de gemeenteraad van Beuningen een politieke ideeënmarkt. Een markt waarop inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers ideeën kunnen voordragen aan raadsleden. Zijn raadsleden enthousiast over uw idee, dan kunnen zij dit adopteren en via een motie inbrengen bij de begrotingsraad op 08 november.

Doel
De politieke ideeënmarkt is bedoeld om de inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers in onze gemeente op creatieve wijze te betrekken bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Meer informatie over deze politieke ideeënmarkt? Kijk op onze website.

Hoe werkt de politieke ideeënmarkt?
Heeft u een idee? Meld u dan aan voor de politieke ideeënmarkt! U krijgt een kraam op de ideeënmarkt met daarop uw naam en het onderwerp van uw idee. Raadsleden “shoppen” vrijblijvend op de markt en gaan met u in gesprek om te zien of er wat van hun gading tussen zit.
Overtuig het raadslid dan van uw idee! Wanneer het raadslid uw idee adopteert, is er een “match”. U tekent dan beiden een marktformulier en levert dit in bij de marktmeester, de burgemeester. Hierna werkt het raadslid samen met u aan het opstellen van een motie.

Van idee naar politieke invloed
op 08 november tijdens de begrotingsraad dienen de politieke partijen hun moties in. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. Alle raadsleven geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Hierna stemmen alle raadsleden over de motie. Neemt een meerderheid van de raad de motie aan? Dan wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Door het aannemen van een motie kan de gemeenteraad dus invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente.

Wanneer?
Woensdag 05 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur in de hal van het gemeentehuis Beuningen.

Meld u aan!
Vóór maandagmiddag 03 oktober om 16.00 uur via griffie@beuningen.nl. Geef in de mail aan wie u bent en wat uw idee is, met een korte motivatie voor uw idee en of er hulpmiddelen (beamer, kraam) nodig zijn op de markt.

Meer informatie
Kijk op www.beuningen.nl/ideeenmarkt

 

Brief gemeente d.d. 13 september 2016

PERSBERICHT: Geen Santarun in december 2016

PERSBERICHT

Beuningen, 13 september 2016

 

GEEN SANTARUN BEUNINGEN IN DECEMBER 2016

Er komt dit jaar geen Santarun in december. Het lukt Rotaryclub Wijchen Beuningen Tweestromenland intern niet om de – zeer intensieve – organisatie van de Santarun Beuningen rond te krijgen.

De Santarun is een ludieke wandeltocht voor jong en oud door het centrum van Beuningen. De opbrengst van de Santarun ging ieder jaar naar de Voedselbank en naar een tweede doel, zoals de mantelzorgers in de gemeente in 2014 en de stichting Leergeld in 2015. Het organiserend comité van de Rotaryclub gaat in de komende maanden in overleg met andere partijen om te kijken op welke wijze de Santarun volgend jaar georganiseerd kan worden.

 

Hans Goeman (voorzitter Rotary WBT 2016-2017) 06 14 36 01 01
Willy Willems (voorzitter commissie) 06 11 00 80 41

Bezwaar omgevingsvergunning tijdelijk AZC Hoge Woerd

Op 25 augustus j.l. heeft het bestuur van Bedrijvenvereniging De Schoenaker, bezwaar gemaakt tegen het door het college positief genomen besluit m.b.t. de Wabo-aanvraag omgevingsvergunning van het Centraal Orgaan COA m.b.t. het realiseren van een tijdelijk AZC Hoge Woerd inclusief ontsluiting van het desbetreffende AZC-terrein.

 

Deze brief kunt u hier inzien. (Let op! Alleen voor leden)

Persbericht Henri van de Bilt: Baho Wijchen neemt Scheemda BV uit faillissement over

PERSBERICHT

 

Baho Wijchen neemt Scheemda BV uit faillissement over

Dinsdag 23 augustus is een akkoord bereikt tussen curator Cees van der Maas en Baho Wijchen over een overname en doorstart van Scheemda BV. Voor minimaal 15 werknemers wordt de werkgelegenheid bewaard.
Er zal op de huidige locatie voor minimaal een jaar worden door geproduceerd. Hoe Scheemda na dat jaar verder zal worden geïntegreerd in de Baho Group zal in de tussenliggende periode bepaald worden.

Baho Wijchen is de Holding Maatschappij en bestaat uit de bedrijven Vital Convenience, Gelderland Frischwaren, Bakx Food, Q-smart Life en Henri van de Bilt Vleeswaren.
Baho Wijchen is recent een verregaande samenwerking aangegaan met de OSI Group, gevestigd in Aurora, Illionois, USA.

Scheemda BV is een specialist in vleeswaren van rund- en paardenvlees, zoals carpaccio en rookvlees. Deze producten passen uitstekend in het totale productgamma van Baho Wijchen.

Einde Persbericht

 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Baho            Rob de Bruin            06-53396818           rdb@henrivandebilt.nl

Scheemda     Henk Benthem         06-51434079           hbenthem@scheemda-bv.nl

Uitslag enquête 2016

Vanuit de het project KVO-B heeft de werkgroep ook dit jaar een enquête verspreid onder werkenden op Bedrijventerrein De Schoenaker. De resultaten zijn inmiddels bekend en hieronder in te zien.

Deze resultaten zullen worden besproken tijdens het KVO-B Werkgroepoverleg en eventuele acties zullen worden ondernomen op het gebied van schoon, heel en veilig.

Wij willen via deze week graag alle respondenten bedanken voor hun medewerking.

 

Resultaten enquête 2016

 

 

 

« Older Entries Recent Entries »