Maarschappelijke verbinding op de 10e Beursvloer van de Maatschappelijke MeerWaarde

Op maandag 3 november wordt de hal van het ROC Nijmegen weer omgebouwd tot de Beursvloer.
Het leukste en altijd drukbezochte netwerkevenement voor maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties uit de gemeenten Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen.
Dit jaar zal de Beursvloer worden geopend door Antoine Driessen, directievoorzitter Rabobank
Rijk van Nijmegen.

Meer informatie vindt u hier of op www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl

 

Dinsdag 23/9: Audit hercertificering KVO-B

svo-logo-web-e1407601741127Morgen, dinsdag 23 september, zal de audit plaatsvinden t.b.v. de hercertificering KVO-B. Wanneer deze audit met goed gevolg kan worden afgerond, zal het bedrijventerrein beschikken over het KVO-B certificaat Continue Samenwerken.

Op 15 oktober 2012 behaalde de werkgroep KVO-B de certificering voor het bedrijventerrein De Schoenaker.

Het KVO-certificaat kan worden behaald als ondernemers, gemeente, politie en andere
relevante partijen kunnen aantonen dat ze gezamenlijk effectieve en structurele
maatregelen hebben getroffen om de veiligheid op bedrijventerreinen te waarborgen en
bedrijventerreinen schoner te maken.

Het KVO-B certificaat heeft een geldigheid van twee jaar. De werkgroep komt
structureel bijeen om de lopende processen onder de loep te nemen. Hierbij zijn
improvisatie, invoering van nieuwe ideeën en het afwijken van gebaande paden
belangrijke kenmerken. Het is daarom belangrijk dat alle partners in KVO-B flexibel
zijn. De ervaringen met KVO-B trajecten hebben het succes van deze werkwijze
bewezen: schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in
belangrijke mate toe. Communicatie over KVO-B loopt zoveel mogelijk digitaal
en via het secretariaat van Bedrijvenvereniging De Schoenaker.

Werkzaamheden IJzerwerf

Beste ondernemers,

​Zojuist heb ik bericht ontvangen van de gemeente met betrekking tot de werkzaamheden aan de IJzerwerf.

Morgen van 07 – 17 uur is de IJzerwerf afgesloten voor alle verkeer. Bekijk het kaartje. ​

​Het verkeer wordt lokaal omgeleid en met aanliggende bedrijven is afstemming over tijdstip & locatie.

Door verslechterde bereikbaarheid voor personeel wordt gedurende het werk de parkeerverbodszone op het bedrijventerrein opgeheven.

Fasering Poort Neerbosch

Ingekomen brief:

Fasering Poort Neerbosch

 

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de werkzaamheden van het project Poort Neerbosch reconstructie kruising Neerbosscheweg – I Jpenbroekweg/Hogelandseweg. Het werk is in volle gang en de werkzaamheden aan het fietspad en de aansluiting van het Mondial College zijn inmiddels afgerond. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor het verkeersvrij maken van de kruising Neerbosscheweg – lJpenbroekweg/Hogelandseweg om de fietstunnel onder de kruising te realiseren. Om het verkeer ongehinderd door te laten rijden leggen we een tijdelijk verkeersplein aan (zie bijlage).

De werkzaamheden voor het omzetten van het verkeer staan gepland in de avond/nacht van vrijdag 26 september 2014 om 19:00 uur tot en met zaterdag 27 september 1 1:00 uur. Het weer kan nog invloed hebben op deze planning. Tijdens deze werkzaamheden blijft de kruising wel toegankelijk in alle richtingen voor verkeer; we zetten daarbij verkeersregelaars in. We zullen er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken; we vragen uw begrip hiervoor.

Het tijdelijke verkeersplein zal tot medio maart 2015 in gebruik zijn. Tegen die tijd zullen wij u informeren over de afrondende werkzaamheden. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager dhr. J. (Arjan) Peppelenbos (tel. 06-25 26 3378).

Met vriendelijke groet,

BAM Wegen bv

Tijdelijke wegafsluiting Goudwerf

Van vrijdag 5 september 19.00 uur tot en met maandag 8 september 05.00 uur is de Goudwerf afgesloten. Dit is de toegangsweg naar bedrijventerrein Schoenaker die begint bij de rotonde. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid.

De weg wordt afgesloten vanwege groot onderhoud, riolerings- en asfalteringswerkzaamheden op het Bedrijventerrein Schoenaker.

De omleiding loopt in een eenrichtingsroute door het centrum van Ewijk heen. Uitrijdend verkeer van het bedrijventerrein maakt gebruik van de route via de Elsenpas en de Ficarystraat. Men dient rekening te houden met tijdelijke verkeersoverlast. Hier vindt u een kaartje van de omleiding.

 

 

 

 

Namens de directie van Inter-Che-M B.V.: Explosie d.d. 14 juli 2014

 

Inter-Che-M B.V. Beuningen, 14-07-2014 

 

Beste ondernemers van bedrijventerrein De Schoenaker,

4cdc3d1b-b607-4e6d-988b-1d8bb57d4821_beuningen2Na een melding rond 13.00 uur van het bedrijf Inter-Che-M B.V. te Beuningen van een incident bij het bedrijf, zijn de hulpdiensten snel in actie gekomen en opgevangen door de BHV-organisatie van Inter-Che-M B.V..

Door overdruk bij een destillatieproces is een afdichtingspakking geklapt, waarna er rook vrij kwam welke zich uitspreidde zowel op het terrein van Inter-Che-M B.V. alsmede in de directe omgeving. Door de hulpverleningsdiensten waaronder de brandweer is bij de melding om 13.00 uur direct opgeschaald naar GRIP 1. Dit is de standaard procedure bij een melding van Inter-Che-M B.V.. Na de melding kwamen de ambulancedienst en de traumahelikopter ook uit voorzorg ter plaatse en zijn, op last van de brandweer als onderdeel van de procedure GRIP 1, door de politie de toegangswegen afgezet.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft een 1e verkenning gedaan. Al snel bleek (na circa 20 min) dat de rook was weggedreven en dat afgeschaald kon worden naar GRIP 0. Het destillatieproces is door de BHV-organisatie in overleg met de brandweer veilig gesteld. Vervolgens konden alle (weg)afzettingen weer worden opgeheven.

Metingen van de brandweer wezen uit dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Ook is er niemand gewond geraakt.

Er wordt nog nader onderzoek verricht door Inter-Che-M B.V., indien noodzakelijk ondersteund door expertisebureau’s, hoe de overdruk in het destillatieproces heeft kunnen ontstaan ondanks de getroffen voorzieningen. Aansluitend zal bekeken worden welke correctieve/preventieve maatregelen vervolgens aanvullend en/of additioneel nodig zijn.

De directie van Inter-Che-M B.V. hoopt dat de overlast voor de bedrijven op het bedrijventerrein door het incident beperkt is gebleken. Mocht dit niet zo zijn of indien er vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan alstublieft contact op met Claudia ten Kleij, bestuurssecretaresse van de bedrijvenvereniging. Zij zal zorg dragen dat dit gecommuniceerd wordt met de directie waarna er met u spoedig contact opgenomen zal worden om één en ander verder te bespreken.

Met vriendelijke groet,

René van Bindsbergen
​Algemeen Directeur Inter-Che-M B.V. / Voorzitter Bedrijvenvereniging De Schoenaker

 

Verduurzamen energievoorziening

Door de gemeente Beuningen is opdracht gegeven aan de heer Wolbert van Wolbert Advies om in samenwerking met het bestuur van de bedrijvenvereniging, mogelijkheden tot het verduurzamen van energievoorziening op het bedrijventerrein te onderzoeken. Enkele bedrijven hebben door de heer Wolbert een ‘quick scan duurzame energievoorziening’ uit laten voeren, waar het bestuur vorige week de resultaten hiervan heeft mogen ontvangen.

De heer Wolbert zal binnenkort de resultaten ook aan de gemeente presenteren, waarna gekeken zal worden of concrete afspraken kunnen worden gemaakt. Wanneer hierover meer informatie beschikbaar komt, zullen we dit in de nieuwsbrief kenbaar maken.

Contact met TPN-West en Bijsterhuizen

bijsterhuizenOp 12 november j.l. heeft  de voorzitter gesproken met de voorzitter en parkmanager van Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen. Doel van het gesprek was een nadere kennismaking en gegevens en ideeën  uitwissel met elkaar. Het is belangrijk dat we onderling een “naam en gezicht” hebben bij de Bedrijvenverenigingen en weten wat de filosofie c.q. het beleid is van beide verenigingen wat ze zoal nastreven, met als mogelijk doel om elkaar daarin te ondersteunen en te projecteren op beide industrieterreinen.

 

tpnOp 8 juli heeft het bestuur van BVS gesproken met het bestuur en de parkmanager van Bedrijvenvereniging TPN-West. Tijdens dit overleg is gekeken op welke punten en gebieden er tussen beide verenigingen synergie is, zodat we deze gezamenlijk zouden kunnen oppakken en uitrollen. Er zijn een paar speerpunten benoemd die we mogelijk in gezamenlijkheid ten uitvoer gaan brengen o.a. duurzaamheid, veiligheid, communicatie. Voor alle duidelijkheid het betreft geen fusie van de verenigingen maar op sommige vlakken willen beide besturen de handen ineen slaan.

 

Update Werkzaamheden Goudwerf

Zoals bekend zal op de Goudwerf, het wegdek en een deel van de riolering worden vervangen. De totale duur van de werkzaamheden is van 1 september 2014 tot medio oktober 2014.

Tijdens de volgende data is het wegvak Goudwerf (vanaf rotonde Schoenaker) tot kruispunt Zilverwerf afgesloten:

  1. vrijdagavond 5 september 19.00 uur tot maandagochtend 8 september 05.00 uur;
  2. vrijdagavond 12 september 19.00 uur tot maandagochtend 15 september 05.00 uur.

Natuurlijk zijn er bedrijven waarvoor (vracht)verkeer in deze weekenden onvermijdelijk is.

Het verzoek vanuit de gemeente wordt gedaan om dit (vracht)verkeer tijdens de weekendafsluitingen als volgt om te leiden:

  • inkomend via de kern Ewijk (vanaf Van Heemstraweg);
  • uitgaand via Steeg, Elzenpas en Ficarystraat aansluitend op de Schoenaker.

Binnenkort zal vanuit de gemeente een brief worden verstuurd aan alle bedrijven op het bedrijventerrein. In deze brief wordt uitgebreider ingegaan op de toekomstige werkzaamheden. Op dit moment zit het werk in het aanbestedingstraject. Na de definitieve gunning van het werk, wordt ook de planning van de aannemer bekend. Deze planning wordt bekend gemaakt aan alle bedrijven, zodat zij hier ook rekening mee kunnen houden.

 

« Older Entries Recent Entries »